مشارکت های مردمی

نام کتاب موضوع کلی بودجه مورد نیاز بودجه تامین شده توضیحات
قرآن
حدیث
ادعیه
ادعیه و ادویه 1,000 ریال 1,000 ریال
0%
علوم انسانی
روان درمانی اگزیستانسیال 2,000 ریال 50,000 ریال
0%
معارف اسلامی
شعر و ادب
گلستان سعدی 50,000 ریال 100,000 ریال
0%
اهل بیت
انسان ۲۵۰ ساله 750,000 ریال 1,000,000 ریال

مشاهده کتاب

0%