مشارکت های مردمی

نام کتاب موضوع کلی بودجه تامین شده بودجه مورد نیاز توضیحات
ادعیه 1,000 ریال 1,000 ریال
0%
روان درمانی اگزیستانسیال 2,000 ریال 50,000 ریال
0%
گلستان سعدی 50,000 ریال 100,000 ریال
0%
گلستان سعدی 50,000 ریال 100,000 ریال
0%
انسان ۲۵۰ ساله 750,000 ریال 1,000,000 ریال

مشاهده کتاب

0%