کتاب ایران ، تاریخ ادب پارسی مکتبها، دوره ها ، سبک ها و انواع ادبی،

احمد تمیم داری
ناشر: انتشارات الهدی
تاریخ نشر: 1379
تعداد صفحه: 289
محل نشر:
سال نشر: 1379
تعداد صفحه: 289
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:

کتاب، نگاهی به تاریخ سه هزار سال فرهنگ و ادب فارسی است که در آن به مکتب های فکری فلسفی،ادوار ادبی،سبک های شعر،نثر و انواع ادبی پرداخته است.مولف ادوار ادبی را پنج دوره تقسیم نموده و هر دوره را با توجه به شاخص های مورد قبل، بررسی می کند. سبک های شعر به خراسانی، حد وسط، عراقی، وقوع، هندی، بازگشت، مشروطه و معاصر بخش شده اند.

سبک های نثر نیز به ادوار ششگانه تقسیم شده و هریک جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مولف کتاب معتقد است:مکتب های فلسفی و کلامی ،پشتوانه ی فرهنگ و قوام بخشی آثار ادبی اند به همین روی در مقدمه ی کتاب مکتب های فکری فلسفه بررسی می شود.

این کتاب به زبان انگلیسی هم به چاپ رسیده و از کتب مرجع در بخش ادبیات فارسی به زبان بین المللی است.

پیشنهاد ترجمه کتاب