امام خمینی و هویت ملی

نویسنده: یحیی فوزی تویسرکانی
عنوان در زبان مبدا: Imam Khomeini and National Identity
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تاریخ نشر: 1385
تعداد صفحه: 237
محل نشر: تهران
نوبت چاپ:
متن معرفی کتاب:

مؤلّف درکتاب امام خمینی(ره) و هویّت ملّی، جنبه‌های مختلف هویّت ملّی و عناصر سازنده‌ی آن را از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی کرده و آسیب‌شناسی این هویّت و اهمیّت و ساز و کار‌های احیای آن را ارائه می‌دهد. این کتاب در راستای تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره) در حوزه‌ی موضوعات ملّی اثر قابل توجّهی‌ست؛ زیرا تحوّل عظیمی که در نتیجه‌ی انقلاب اسلامی در ایران ایجاد شد، به حوزه‌ی فرهنگ مربوط است، به‌ویژه آن که برخی از نظریه‌پردازان انقلاب، علّت اصلی ایجاد انقلاب اسلامی را تحوّل فرهنگی در جامعه‌ی ایران قبل از انقلاب می‌دانند و معتقدند که انقلاب اسلامی از اساس، تحوّلی مبتنی بر فرهنگ اسلامی و دینی بوده است. در این میان، دیدگاه‌های امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و یکی از بزرگ‌ترین مصلحان و احیاگران اندیشه و عمل اسلامی در جهان معاصر، از اهمّیت خاصّی برخوردار است. رویکرد امام خمینی(ره) به مفهوم «هویّت ملّی» و معنا و مبنایی که ایشان از این مفهوم مراد کرده‌اند، به‌ویژه برای کشور‌های اسلامی و جنبش‌های اسلامی معاصر که تشابهات فرهنگی و اجتماعی بسیاری با جامعه‌ی ایران دارند، از اهمّیت مضاعفی برخوردار است. در خصوص هویّت ملّی در جامعه‌ی ایران، امام خمینی(ره) معتقد به هویّتی اسلامی و انسانی‌ست که در صد سال اخیر به شدّت منسوخ و تحریف شده بود. ایشان ماهیّتی انسانی و دینی برای جامعه‌ی ایران قائل‌اند و احیای این هویّت را مهم‌ترین ساز و کار برای پایایی انقلاب اسلامی و دست‌یابی به آرمان‌های این تحوّل بزرگ می‌دانند.