اطلس شیعه

نویسنده:
عنوان به زبان انگلیسی Shiite Atlas
زبان مقصد:
ناشر:
تاریخ نشر: 1387
تعداد صفحه: 744
نوبت چاپ: 1
متن معرفی کتاب:

اين كتاب اثري تأليفي – پژوهشي است كه هدف اصلي آن ارائه ي تصويري جغرافيايي و تاريخي از شيعه در تاريخ اسلام از آغاز تا امروز است. دراين كتاب نويسنده كوشيده تا تاريخ شيعه را در قالب نقشه هاي جغرافيايي عرضه كند و حدود پيشرفت تشيع در هر مقطع تاريخي و در هر نقطه ي جغرافيايي نشان داد شود . به گفته ي نويسنده  ، پيشنهاد كتاب " اطلس شيعه " به وسيله آيت ا... خامنه اي داده شده است. نويسنده تلاش نموده تا در هر تقسيم بندي جغرافيايي در هر دوره سه مشخصه ي اصلي را فراهم آورد. 1- ارائه ي مواد تاريخي و توضيحي درباره ي سير تطور شيعه 2- تصوير نقشه هاي جغرافيايي 3- درج جداول . وي معتقد است با اين كه دراين اثر ،"تشيع" به معناي وسيع آن مورد توجه بوده و اخبار زيديه ، اسماعيليه  و علويان نيز درج شده اما جريان اصيل تشيع ، جريان معتدل شيعه است كه همان مذهب اماميه بوده و به رغم  همه ي هجوم ها به آن در طول تاريخ كوشيده با ديگر مسلمانان همزيستي داشته باشد. اطلس شيعه به درخواست آيت ا... سيستاني به زبان عربي ترجمه گرديده و با همكاري مؤسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي بين المللي الهدي منتشر شده است. اين مجموعه در قالب دوازده فصل بااين مختصات فراهم آمده است : " آغاز تشيع " ، " امامان تشيع " ، " تشيع درشهرهاي ايران " ، " دولت هاي شيعه درايران " ، " تشيع درعراق " ، " تشيع در جزيره العرب " ، " تشيع در شامات " ، " تشيع در آفريقا " ، " تشيع درشبه قاره و افغانستان " ، " تشيع در قفقاز و تركيه " ، " تشيع در اروپا " و " تشيع در آمريكا و كانادا.